Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության համակարգ
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության համակարգը էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու իրավունք ունեցող անձանց համար հասանելի կլինի Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանաված ժամկետներում։